Condiții generale

Condiții generale de contractare a serviciilor

 1. Oferta curentă (prețuri și disponibilități) este cea prezentată pe site-ul www.tarnita.ro,  cu detalii și prezentări pe platformele de socializare: https://www.facebook.com/yachtingclubtarnita  https://www.instagram.com/yachtingclubtarnita/
 2. Locul prestării serviciilor este Yachting Club Tarnita, Plaja 1, Lacul Tarnița, 407310, Romania– județul Cluj https://goo.gl/maps/faBBEUbeAdoqjXvAA
 3. Pentru evenimente sau grupuri se poate face, în funcție de disponibilitate, o rezervare sens în care ne puteți contacta pentru detalii la adresa de email contact@tarnita.ro, prin intermediul facebook messenger, instagram, whatsapp, sau prin prezentare directă la locație, conform indicațiilor de pe site și platformele social media menționate la pct.1. Pentru alocări importante de resurse de agrement în condiții de cerere sporită, prestatorul este în drept să solicite plata serviciilor în avans, sau o plată parțială, prin intermediul unui instrument de plată la distanță sau prin virament.
 4. Contractarea serviciilor de închiriere ambarcațiuni și echipamente conexe se face prin intermediul formularului disponibil pe site-ul www.tarnita.ro sau pus la dispoziție la locație, formular redat în ANEXĂ și care include un minim de date de identificare a fiecărui utilizator și o declarație pe proprie răspundere ce vizează confirmarea înțelegerii și acceptării prezentelor condiții generale, luarea la cunoștință a informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), formularul completat și semnat constituind încheierea unui contract de adeziune între dumneavoastră și Yachting Club Tarnița SRL
 5. Pentru contractarea celorlalte servicii oferite de noi (loc de plajă / șezlong, produse de la bar) încheierea contractului de adeziune se face în mod implicit prin solicitarea și achitarea respectivului serviciu, fără necesitatea declinării datelor dvs. de identificare și contact și fără întocmirea unei forme scrise a contractului.
 6. Locația este supravegheată video, informarea GDPR în acest sens (prelucrarea acestor date cu caracter personal) se găsesc afișați la locație precum și pe site-ul www.tarnita.ro
 7. Clienții sunt serviți în ordinea sosirii, cu excepția grupurilor sau altor cazuri speciale pentru care s-a făcut rezervare.
 8. Plata integrală a serviciilor contractate este întotdeauna datorată la plată de către client înainte de părăsirea locației.
 9. Prestatorul este în drept să suspende serviciile, iar în caz de rezervare, să ofere o reprogramare, sau să ofere prestații alternative, dacă echipamentele sunt indisponibile din motive obiective (avarii) sau dacă condițiile meteo nu permit desfășurarea activităților de agrement solicitate sau dacă prestatorul anticipează rezonabil riscuri semnificative în exploatare de către utilizatori. Plățile în avans vor fi stornate sau reținute tot ca avans pentru eventuale reprogramări.
 10. Clienții care au efectuat rezervări cu mai puțin de 3 zile înainte de data programată a vizitei nu pot solicita anularea rezervării și stornarea integrală a sumelor plătite în avans din motive de instabilitate meteorologică, întrucât vremea se prezumă a fi rezonabil predictibilă pe intervale mai mici de 3 zile, iar realocarea resurselor către alți clienți este incertă. Cu toate acestea, prestatorul are libertatea să returneze orice încasări în avans sau să oferteze reprogramări în toate cazurile și pentru toate situațiile.
 11. În caz de accidente sau incidente, prestatorul va fi în drept să solicite datele de identificare ale tuturor persoanelor implicate sau ale martorilor.
 12. Părintele sau adultul care răspunde legal de minor trebuie să asigure supravegherea acestuia și răspunde pentru siguranța și faptele minorului, conform legii.
 13. Prestatorul nu răspunde pentru bunurile pierdute, defectate sau deteriorate în cursul activităților de agrement la locație, respectiv în timpul utilizării echipamentelor închiriate, cu excepția cazului în care se dovedește o intenție sau culpă gravă a acestuia.

ANEXĂ: Textul formularului de închiriere ambarcațiuni și echipamente conexe

 • Subsemnatul:
 • Nume de familie și prenume: ____________________________, CNP:_______________,
 • Declar că am luat la cunoștință, am înțeles și accept termenii contractuali ai Yachting Club Tarnita SRL care se găsesc afișați la locație precum și pe site-ul www.tarnita.ro pentru închirierea de ambarcațiuni de agrement de la Yachting Club Tarnita SRL, atât condițiile generale cât și cele specifice pentru ambarcațiunile închiriate, și anume ________________________________________________________________________
  • Recunosc că am fost instruit în utilizarea ambarcațiunii, a accesoriilor specifice și a tehnicilor de navigație și mi-au fost prezentate măsurile de siguranță specifice acestei activități.
  • Declar și garantez ca sunt apt din punct de vedere fizic și psihic pentru această activitate, că nu am cunoștință de nicio afecțiune fizică sau psihică ce m-ar putea împiedica să folosesc o ambarcațiune într-un mod care nu pune în pericol siguranța mea sau a altor persoane sau bunuri. Mă oblig să aduc la cunoștința personalului Yachting Club Tarnita SRL faptul că sufăr de o anumită afecțiune fizică sau psihică sau dacă mi-a fost administrat un medicament care îmi poate afecta starea psihică sau abilitatea și care ar putea afecta capacitatea mea de folosire a ambarcațiunii sau siguranța altor persoane. Accept că reprezentanții prestatorului mă pot rechema la mal (sonor, vizual, sau telefonic) sau mă pot înlătura de pe echipamentul de agrement și/sau din baza de agrement, în cazul în care identifică potențiale riscuri în exploatare.
  • Declar și garantez că nu mă aflu sub influența alcoolului sau a consumului de droguri sau de alte substanțe psihoactive a căror consum este interzis de lege la momentul semnării prezentei declarații și înțeleg și garantez că nu voi consuma astfel de produse în niciun moment pe întreaga durată a utilizării ambarcațiunii.
  • Înțeleg și recunosc faptul că utilizarea necorespunzătoare a ambarcațiunii și echipamentelor conexe mă expune la potențiale riscuri de accidentare ce-mi pot afecta integritatea fizică sau pierderea sau deteriorarea unor bunuri, și că riscurile nu pot fi complet eliminate ci doar mult diminuate prin prudență și respectarea regulilor comunicate.
  • Înțeleg și accept că este obligatorie purtarea vestei de salvare în timpul utilizării ambarcațiunii chiar și pentru persoanele care înoată bine.
  • Am fost informat că în timpul utilizării ambarcațiunii în zone care se află în afara razei vizuale sau auditive față de debarcaderul de pornire se recomandă să am asupra mea telefonul mobil asigurat cu o husă flotantă impermeabilă, că acesta funcționează și am salvat numerele afișate, publice și private, pentru a putea apela la ajutor în caz de nevoie. Declar că mi s-a subliniat că această recomandare este valabilă și în cazul în care plec într-un grup de mai multe ambarcațiuni deoarece se poate ajunge la despărțiri neprogramate. Am luat act că pe suprafața lacului Tarnița există zone lipsite parțial sau total de semnal de telefonie mobilă și că acest fapt poate conduce la întârzierea unei eventuale intervenții a echipajelor de urgență. Am înțeles prin ce semnale acustice și vizuale alternative pot apela la ajutor, din partea prestatorului sau a altor participanți la agrement și cum și în ce limite pot eu însumi oferi altora asistență.
  • Recunosc și garantez că voi respecta întocmai instrucțiunile primite. Înțeleg și recunosc că orice comportament diferit de cel expus poate conduce la survenirea unor accidente care pot periclita integritatea mea fizică, integritatea fizică a altor persoane sau pot cauza daune materiale.
  • Înțeleg și recunosc că prestatorul Yachting Club Tarnita SRL nu va fi ținut răspunzător pentru vătămările corporale suferite de către mine sau pentru prejudiciile aduse altora sau bunurilor proprii sau ale altora, în cazul folosirii ambarcațiunii de agrement în mod necorespunzător, riscant sau neconform cu instrucțiunile, cu excepția cazului in care vătămările sunt consecința directă a acțiunilor, inacțiunilor sau instrucțiunilor angajaților Yachting Club Tarnita SRL, săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă. Înțeleg și recunosc că prestatorul depune diligențe pentru prevenirea riscurilor, prin verificarea continuă a funcționării echipamentelor.
  • Înțeleg că este necesară declararea greutății aproximative (+/- 3 kg) pentru a permite personalului Yachting Club Tarnița SRL să recomande sau confirme adecvarea unei anumite ambarcațiuni sau echipament.
  • Declar că datele mele și, dacă este cazul, ale minorilor aflați sub supravegherea mea indicate în prezentul formular, sunt corecte.
  • Notă: În cazul utilizatorului minor sub 14 ani, prezenta declarație va fi semnată de către părinte / adultul care răspunde legal de minor iar accesul în bază va fi permis numai în prezența părintelui / adultului care răspunde legal de minor. În cazul utilizatorului minor între 14-18 ani, prezenta declarație va fi semnată atât de părinte / adultul care răspunde legal de minor cât și de minor. Prin semnarea prezentei declarații, părintele / adultul care răspunde legal de minor își dă acordul expres pentru folosirea ambarcațiunii de către minor și își asumă, pentru sau alături de minor, după caz, toate obligațiile stipulate de prezenta declarație în sarcina utilizatorilor.
 • Greutate: _____________ Data: ________________ Semnătura: _________________

 • Minori sub supraveghere (dacă este cazul)
 • Nume de familie și prenume: ____________________
 • CNP:_________________
 • Greutate: _____________
 • Semnătura (dacă are peste 14 ani): _________________
 • Nume de familie și prenume: ____________________
 • CNP:_________________
 • Greutate: _____________
 • Semnătura (dacă are peste 14 ani): _________________
 • Nume de familie și prenume: ____________________
 • CNP:_________________
 • Greutate: _____________
 • Semnătura (dacă are peste 14 ani): _________________